PÉČE O MOTOR
který je provozován na palivo s Nitromethanem
       
►  Nitromethan obsažený v palivu pro modelářské motory má jednoznačně positivní vliv nejen na dosahovaný výkon, ale také celkově na jeho funkci. Motory běží na palivo s Nitromethanem "měkčeji", pravidelněji, pro správnou funkci jim stačí menší kompresní poměr, lépe se chladí  a lépe drží nízký volnoběh. Jestliže u dvoutaktních motorů je použití paliva s Nitromethanem velmi dobré, u čtyřtaktních motorů je prakticky nezbytné. Zcela specifická je situace u závodních automobilů, rychlostních kluzáků a helikopter, kde je použití poměrně vysokých procent (%) Nitromethanu absolutně nezbytné. Samozřejmě to vše platí pouze za předpokladu, že motor je pro příslušné procento (%) Nitromethanu správně nastaven (má zejména správný kompresní poměr i když i základní konstrukce motoru, tedy časování by mělo procentu (%) Nitromethanu také odpovídat). Jestliže se tedy dočtete v návodu k obsluze motoru že  výrobce doporučuje pro konkrétní typ motoru používat např. palivo s 10 - 20% Nitromethanu, neznamená to sice, že by motor na palivo bez Nitromethanu neběhal, ale v každém případě nebude jeho chod optimální a v některých případech může mít palivo bez Nitromethanu i dosti negativní vliv na životnost některých dílů motoru. V případě, že v továrním návodu není o doporučovaném palivu žádná zmínka, svědčí to buďto o ledabylém přístupu výrobce, nebo prostě byl tento údaj úmyslně nebo neúmyslně opomenut. V každém případě, zejména kompresní poměr by měl být nastaven pro konkrétní palivo, tedy také pro konkrétní obsah Nitromethanu.
►  Bohužel však Nitromethan má vedle svých veskrze pozitivních vlivů i svoje vedlejší negativní účinky a to je vedle ekonomické stránky věci (vyšší ceně paliva) zejména  vliv na zvýšenou korozi součástek motoru - hlavně klikového mechanismu a ložisek. I když kvalitní modelářská paliva obsahují zpravidla inhibitory koroze snižující podstatně tento negativní vliv Nitromethanu, neodstraňují je zcela a proto by měla být motorům u kterých je palivo s Nitromethanem používáno věnována dostatečná péče tak, aby byl tento nepříjemný vliv eliminován v co největší míře.
►  Pro podporu této péče byly vyvinuty tak zvané "After-run" oleje, tedy chemické přípravky obsahující jednak detergenty zkarbonovaných částic paliva, jednak speciální inhibitory koroze a v neposlední řadě konzervační oleje zajišťující následnou ochranu  povrchu součástek před korozí.  Problém s nadměrnou korozí vzniká zejména v době, kdy je motor mimo provoz, přičemž v jeho vnitřku zůstal nespálený Nitromethan  a značně hydroskopický Methanol.
      
Pokud tedy budete chtít udělat pro svůj motor něco positivního a tento negativní vliv nitromethanu v maximální možné míře eliminovat, postupujte následujícím způsobem:
     
1.  Zásadně zastavujte motor úplným uzavřením přívodu paliva (uzavřením ventilu "hlavní palivové jehly" na vstupu paliva nebo seškrcením palivové hadičky). Toto se samozřejmě týká zejména poslední jízdy nebo letu, kdy je předpoklad, že motor bude nějaký čas mimo provoz. Tímto způsobem dosáhnete, že v motoru nezůstane žádné nespotřebované palivo a tedy ani žádný nespotřebovaný nitromethan.
     
2. Pokud je motor často používán (pouze s několikadenní přestávkou) nastříkněte do sání menší množství "After-run" oleje a protáčením dopravte tento přípravek na jednotlivé díly (součástky) motoru.
     

3. U čtyřtaktního motoru, kde je velmi problematické dostat "After-run" olej přes sání do klikové skříně (protože je mazána pouze průnikem oleje mezi pístem a válcem), nastříkněte "Afterrun" do klikové skříně pomocí injekční stříkačky přes výdechové šroubení klikové skříně.
          

4. Při delší odstávce motoru (cca 2 týdny a více) je zapotřebí vypláchnout motor co nejlépe čistým Methanolem a pak aplikovat "After-run" olej jak je uvedeno v předchozích bodech.
          
5. Při dlouhé odstávce (cca 1 měsíc a více) a zejména po ukončení letové, nebo závodní sezóny je doporučeno vymontovat motor z modelu, důkladně jej vyčistit a vypláchnout Methanolem (obvykle přes demontované zadní víko klikové skříně) a pak důkladně nakonservovat "After-run" olejem v celém rozsahu. Demontované díly namontovat zpět na původní místa, motor lehce nakonzervovat i na povrchu a uzavřít do plastikového vzduchotěsného sáčku. S velkou výhodou můžete do prostoru sáčku přidat speciální hydroskopický materiál (Silikagel), aby jste absorbovali eventuelně přítomnou vlhkost.


Výše uvedeným způsobem zajistíte, že negativní vliv Nitromethanu bude eliminován na minimum a životnost jednotlivých dílů vašeho motoru prodloužena na maximum, přičemž vše pozitivní co vám použití Nitromethanu nabídne zůstane zachováno.


Váš Caliber Team
 
Vytisknout stránku